دومین دوره آشنایی با الزامات ایزو ISO 9001 : 2015


دوره دو روزه آشنایی با الزامات ایزو ISO 9001: 2015 طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد 1400در دفتر مرکزی و کارخانه برگزار شد.
این دوره با حضور واحدهای مختلف و تدریس جناب آقای مهندس رهنما، مبتنی بر تعامل مدرس و فراگیران انجام شد که استقبال و اعلام رضایت همکاران را به همراه داشت.

دومین دوره آشنایی با الزامات ایزو ISO 9001 : 2015دومین دوره آشنایی با الزامات ایزو ISO 9001 : 2015دومین دوره آشنایی با الزامات ایزو ISO 9001 : 2015


برچسب‌ها


ارسال پیام